Kontakt:  605 682 076

Śledź nas

Image Alt

FAQ

  /  FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest SARP i IARP?

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (IARP)

zrzesza osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
Jej funkcjonowanie reguluje ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Obecnie liczy ok. 13 tysięcy czynnych członków zrzeszonych w szesnastu Izbach Okręgowych obejmujących swoim działaniem wszystkie województwa w Polsce.

Architekci nie zrzeszeni w IARP nie mogą samodzielnie wykonywać projektów budowlanych.

Zadania IARP to m.in. ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego; współudział w pracach legislacyjnych w zakresie tworzenia i opiniowania przepisów prawa; nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu architekta zgodnie z zasadami etyki zawodowej i standardami; podnoszenie kwalifikacji członków Izby; zaangażowanie w szkolnictwo wyższe związane z zawodem architekta; edukacja powszechna zwiększająca świadomość społeczeństwa na tematy związane z przestrzenią i architekturą oraz wykonywaniem zawodu architekta; wspieranie inicjatyw kulturalnych jak publikacje, wydawnictwa, wystawy, itp.; wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy architektami m.in. na łamach wydawanego przez IARP magazynu „Zawód : Architekt”.

Więcej informacji:
www.izbaarchitektów.pl
https://www.facebook.com/izbaarchitektowrp
http://www.zawod-architekt.pl/

SARP- STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH

Jest to prestiżowe Stowarzyszenie zrzeszające architektów. Przynależność do SARP jest dobrowolna. Do Stowarzyszenia Architektów Polskich zapisać się może każdy architekt, który ukończył studia wyższe na polskiej lub zagranicznej uczelni architektonicznej i uzyskał tytuł inżyniera architekta bądź magistra inżyniera architekta.

Dodatkowo w wyjątkowych przypadkach członkiem SARP może zostać osoba szczególnie zasłużona ze względu na swoją działalność na rzecz architektury lub SARP.

Historia działalności stowarzyszeniowej architektów polskich liczy już przeszło 145 lat. Główne cele statutowe to dbałość o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny, tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona oraz rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu.

SARP prowadzi zarówno szeroko pojętą działalność kulturalną, naukowo-oświatową (organizacja sympozjów i wystaw), organizuje konkursy architektoniczne jak i służy świadczeniu wzajemnej pomocy przez polskich architektów. Od 1966 Stowarzyszenie przyznaje Honorową Nagrodę SARP, jedną z najważniejszych nagród architektonicznych w Polsce.

Więcej informacji:
http://www.sarp.org.pl/

https://pl-pl.facebook.com/sarpzg/

Czy program jest bezpłatny?

Tak. Dla ograniczonej ilości placówek, które dostaną się do programu jest on całkowicie bezpłatny. Pozostałe placówki mogą ubiegać się o dofinansowanie programu z budżetu gminy lub sponsorów. Koszt przeprowadzenia semestru zajęć to 1500 pln brutto, bez żadnych dodatkowych opłat.

W jakich miastach odbywają się zajęcia?

Ilość ośrodków, w których odbywają się zajęcia zwiększa się z każdym kolejnym semestrem. Aktualna lista placówek jest dostępna w zakładce: https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/zasieg/. Dążymy do tego, żeby lokalizacja nie była przeszkodą do wzięcia udziału w programie. Staramy się wspierać mniejsze ośrodki, gdzie oferta edukacyjna jest uboższa niż w dużych aglomeracjach.

Jestem uczniem, czy mogę zgłosić moją klasę do programu?

Bardzo cieszymy się kiedy to uczniowie zabiegają o realizację zajęć. Osobą kontaktową jednak musi być nauczyciel/ opiekun. Jeśli potrzebujesz wsparcia zgłoś się do Koordynatora lub organizatora programu. Pamiętaj, że do programu mogą zgłaszać się także świetlice wiejskie/ osiedlowe, biblioteki i inne formy placówek oświatowych.

Mam problem ze skontaktowaniem się z koordynatorem okręgowym, co robić?

Prosimy o kontakt z głównym koordynatorem – Anną Kulińską przez formularz kontaktowy na stronie, lub bezpośrednio na maila a.kulinska@izbaarchitektow.pl

Czy placówka może wybrać, który edukator poprowadzi zajęcia?

Placówka może zgłosić się  w porozumieniu z konkretnym Edukatorem, w takiej sytuacji zostanie on automatycznie przypisany do tej placówki. W pozostałych przypadkach przydział Edukatora jest w gestii Koordynatora Okręgowego.

Kto może zgłosić placówkę do Programu?

Zaprzyjaźniony z placówką architekt – edukator, nauczyciel lub dyrektor Placówki.